Regulamin

 1. Definicje:
  Serwis – strona internetowa pod adresem: www.preventic.pl
  Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy www.preventic.pl
  Właściciel serwisu internetowego pod adresem www.preventic.pl- Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Partyzanckiej 133/151, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 731-18-21-205, REGON: 472871255; zwany również dalej „Aflofarm”.
 2. Treści, loga oraz wszelkie inne materiały zamieszczone w Serwisie są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).
 3. Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniana, drukowana, kopiowana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
 4. Nazwy handlowe umieszczone w niniejszym Serwisie mogą być znakami towarowymi i podlegają wtedy ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.
 5. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela serwisu internetowego. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
 6. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów.
 7. Jakiekolwiek wykorzystywanie produktów leczniczych wymienionych w Serwisie odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanej terapii i leczenia.
 8. Informacje, jakie mogą pojawić się w Serwisie, dotyczące różnych problemów zdrowotnych, medycznych, informacje na temat leczenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. Niedozwolone jest ich wykorzystywanie do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejkolwiek choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w Serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 9. Aflofarm zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Serwisu oraz modyfikacji zamieszczanych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.
 10. Aflofarm nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Serwisu oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.